Terminens sista möte före sommaruppehållet, dessutom intercitymöte med Stockholm Söder RK, riktigt trevligt med nästan 45 personer på plats. Även om vi är inne så var det kul att vädrets makter var med oss… Det kändes väldigt mycket som skolavslutning. Det var också Presidentöverlämning för Stockholm Skanstull RK.
Dagen till ära var det Coronakommissionens huvudsekreterare som föreläste för oss. Mycket intressant att lyssna på Joakim.
Joakim var vänlig nog att ställa upp med kort varsel när Professor Shirin Ahlbäck Öberg fick förhinder – även hon skulle ha pratat om Coronakommissionens arbete.
 
Som programansvarig var jag ganska ängslig när klockan var 11:54 och Joakim var inte i sikte. Men han dök upp några minuter senare – jag hade nästan hjärtat i halsgropen måste jag säga!
 
Personligen beundrar jag alla ledamöter som deltog i kommissionen därför att de gjorde det på sidan av sitt vanliga arbete, ett hästjobb måste jag säga. Regeringen förhandlade med oppositionen både om uppdraget och sammansättningen i kommissionen. Joakim ledde arbetet med att skriva betänkanden och inhämta information kommissionens ledamöter stod för själva värderingen. även om vissa ledamöter skrev en hel del själva.
Titta på hela föreläsningen som finns härnedan. Du kan även ta del av de bilder som Joakim visade. 
 
Mötet avslutades med avtackning av Christina och Paki för det arbete de lägger ner för klubben – personalen på Odd Fellow avtackades också även om det var få som var på plats. Sven överlämnade Presidentkedjan till Lennart som träder in som President 1 juli.
 
Slutligen vill vi alla medlemmar rikta stort tack till Sven för det fina arbetet som President 2021–2022.
 
Tack Joakim för att du ställde upp för Rotary. 
 
 
Vid pennan 
Pakizeh Holvander
 
Kort biografi Joakim

Joakim är kanslichef på Finanspolitiska rådet som är en liten myndighet med stort inflytande.

Efter naturvetenskaplig linje på gymnasiet lockade filosofistudierna. Det som bidrog var en skicklig lärare på gymnasiet och en släkting som doktorerade i filosofi i Frankrike. Joakim studerade bland annat för den legendariske filosofen Thorild Dahlquist (som led av en hämning att publicera sig, men som av universitetsrektorn anställdes med orden "En Sokrates måste vi ha råd med vid vårt universitet").

Efter tre terminers filosofistudier började Joakim läsa ekonomlinjen vid Stockholms universitet och upptäckte nationalekonomin, och hur den kombinerar historia och analytisk filosofi. När han skrev C-uppsatsen fick han arbeta som övningslärare och uppsatsen ledde vidare till en doktorandtjänst. Efter disputationen i nationalekonomi började Joakim på finansdepartementet. Sammanlagt blev det 14 år i regeringskansliet – sju år på finansdepartementet och sju år på statsrådsberedningen – under både socialdemokratiska och moderata statsministrar.

Han har bland annat varit involverad i pensionsreformen och varit kanslichef för både Expertgruppen för miljöstudier och Kommissionen för hållbar utveckling.

När Finanspolitiska rådet omorganiserades 2011 utsågs han till myndighetschef. Rådet består av sex partipolitiskt obundna ledamöter och har ett kansli med fem anställda. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik och är ofta citerat i samhällsdebatten. Men även om myndigheten är liten är uppdraget omfattande. Det handlar om att bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser samt de budgetpolitiska målen, med särskilt fokus på överskottsmål och utgiftstak. Rådet ska även bedöma om finanspolitiken är i linje med konjunkturutvecklingen, långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Det är också rådets uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna och kvalitén i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska också verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.